بدن پنجم بدن روحانی ، چاکرای پنجم چاکرای گلو

بدن پنجم بدن روحانی

 

بعد از پنجمین بدن به قلمرو و بعد دیگری وارد می شوید.حرکت از بدن اول به سمت بدن چهارم از خارج به داخل است . از بدن چهارم به پنجم از پایین به بالا است.بدن پنجم تواناترین بدن است. آن بدنی است که بالاترین حالت ممکنی و شدنی (possible) که برای بشر ممکن است درون آن است. بالاترین حالت فردی است. اوج عشق ، اوج دلسوزی  و اوج هر چیز قیمتی و با ارزش.ناراحتی درون آن گم می شود.
در بدن پنجم مسئله بالا و پایین و یا بیرون و داخل نیست . بلکه  مسئله با نفس(ضمیر) یا بدون نفس بودن است.
به خاطر این هست که وقتی بدن پنجم حس می شود شخص فکر می کند دیگر تمام است و پنج بدن بیشتر ندارد نه هفتت بدن. در حالی که این آخری نیست. آن یک بودن جدید است.

چاکرای پنجم چاکرای گلو

این چاکرا نور آبی روشن را از خود ساطع می کند که یک نور آبی خالی نیست بلکه نور واضح و روشن آبی است. وقتی این چاکرا خالص باشد آنگاه شخص آشتی بدون لغزش درونی را احساس می کند. احساس قدرت می کند. قدرت نه به معنای داشتن نیرو بلکه قدرت در آسایش درونی.وقتی که دو نفر انرژی حاصل از چاکرای گلو را باهم مخلوط می کنند می توانند با هم فعالانه صحبت کنند. اگر یکی از آنها بخواهد بر دیگری چیره شود (منفی) آنگاه هر نور آبی ارتعاش یافته از چاکراهای مشترک شروع  به کدر شدن می کند.

/ 0 نظر / 21 بازدید